Beth ydy’r Cynllun Sabothol?

Beth ydy’r Cynllun Sabothol?
Mae’r Cynllun Sabothol yn gwrs iaith ar gyfer athrawon, hyfforddwyr, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth sydd eisiau gwella eu Cymraeg a magu hyder yn yr iaith. Nod y cwrs ydy datblygu a gloywi iaith ymarferwyr addysg, mamiaith ac ail iaith, er mwyn iddyn nhw deimlo’n hyderus i addysgu a gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar gyfer pwy mae’r Cynllun Sabothol?
Mae’r cwrs uwch ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr sy’n gallu siarad Cymraeg yn eithaf rhugl ac sy’n gweithio yn y sector cynradd, uwchradd ac addysg bellach. Mae’r cwrs yn agored i:

  • athrawon a darlithwyr llawn amser
  • athrawon a darlithwyr rhan amser
  • staff cwmnïau hyfforddi
  • athrawon newydd gymhwyso *
  • staff cyflenwi *
  • cynorthwywyr dosbarth *
(* yn dibynnu ar rai amodau)

Mae'r Cwrs Sylfaen ar gyfer athrawon cynradd ail-iaith sy'n gallu siarad ychydig o Gymraeg (ar lefel Mynediad) yn barod.

Mae'r Cwrs Mynediad ar gyfer cynorthwywyr dosbarth ail-iaith sydd heb unrhyw Gymraeg neu ychydig iawn o Gymraeg.

Pwy sy’n talu?
Mae’r cwrs am ddim. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am holl gostau’r hyfforddiant gan gynnwys costau cyflenwi, teithio a llety.